Aktuality

16.4.2019

Znalectví

Doplněny statistiky znalce do roku 2018

3.2.2016

Znalectví

Doplněny statistiky znalce za rok 2014 a 2015, rozšířeny služby o Kontroly kotevních bodů včetně ukázek, viz fotogalerie znalectví

5.1.2014

Znalectví

Doplněny statistiky znalce za rok 2012 a 2013

4.11.2012

Znalectví

Služby rozšířeny o vyhodnocení cenových nabídek

4.11.2012

Znalectví

Doplněny statistiky znalce za rok 2011

Soudní znalectví

Majitel firmy Ing. Josef Beneš je soudním znalcem ve stavebnictví pro práce pokrývačské, tesařské a klempířské - střechy, viz portál českého soudnictví a jeho seznam znalců, kteří se zabývají střechami.

Statistika úspěšnosti obhájení znaleckých posudků

RokZnaleckých posudkůObhájenoNeobhájeno
199811 
1999541
200044 
20011111 
20021212 
20032020 
20041111 
20051313 
20062121 
20072121 
20082323 
20092020 
20101818 
20111212 
20121414 
20132222 
20141010 
20151515 
201677 
201799 
20181111 
20191717 
20201212 
Celkem3093081

Ze všech zpracovaných posudků se u soudu nepodařilo obhájit pouze jediný. Byla to kuriózní situace, kdy mi ve fotoaparátu došly baterie a proto jsem neměl fotografie jako důkazní materiál. Jako vždy se spěchalo na zpracování posudku. Proto jsem jej zpracoval bez fotodokumentace s tím, že ji doplním později. Mezitím prováděcí firma odstranila část závad, takže přiložená fotodokumentace již byla v rozporu se zpracovaným posudkem. Na základě tohoto byl u soudu posudek zpochybněn a soud si vyžádal jiné zpracování od jiného znalce.
Poučení pro mě: bez důkazů - fotografie sond a skutečného provedení - nelze posudek zpracovat.

 • Znalecké posudky - na střechy, které se zřejmě nepovedly, kde se zhotoviteli nepodařilo dodržet hlavní zásadu (střechou nesmí zatékat a pokud možno by měla být vzhledná). Posudky se provádí jak z hlediska zhotoveného systému, tak i z hlediska řemeslného zvládnutí pracovních postupů a prací na podhledech, krovu, krytině, izolacích a střešních prostupech (okna, komíny, větráky atd.)
 • Znalecké posouzení zhotovených detailů - z hlediska řemeslného umu. Zvládnutí ve vazbě na platné normy nebo doporučené technologické předpisy (montážní návody).
 • Odborná přejímka dokončených střech - na žádost majitelů znalec provede místní ohledání a zkontroluje, zda provedené dílo je v souladu se zadáním a zda provedené práce a použité materiály byly zhotoveny a dodány dle smlouvy o dílo. U případných závad či nedodělků znalec projedná se zhotovitelem způsob odstranění.
 • Návrhy skladby střechy při rekonstrukcích - odborné poradenství při rekonstrukcích střech z hlediska využití podkroví, posouzení statiky a vhodnosti stávajícího krovu a krytiny, způsob prosvětlení podkroví, zda vikýře, střešní okna, světlíky, případně jiné možnosti
 • Zpracování výrobních výkresů zejména pro klempířské a tesařské detaily. Jejich nezvládnutím klempířskými detaily většinou zatéká a tesařské detaily jsou staticky nefunkční.
 • Vyhodnocení cenových nabídek - posouzení úplnosti nabídek, vhodnosti navrženého postupu, cenové výhodnosti, souladu s platnými ČSN a montážními postupy.
 • Od roku 2010 je možno využít „součinnost znalce se soudem“ - byla podána žaloba, ale obě strany mají zájem na smíru, protože uznávají, že dílo má vady. Požádají o smírčí řízení a vyzvou znalce, aby vysvětlil či dokladoval námitky právníků obou stran ke znaleckému posudku.
  Zatím ve všech případech, kde jsem byl vyzván k součinnosti, došlo ke smíru. Jde o podstatně levnější řešení soudního sporu.

 

 • Horská oblast - tím rozumíme území v VI. až VIII. sněhovém pásmu. ČSN tyto oblasti správně nazývají "extrémní klimatické oblasti". Nevhodný střešní systém je zde trvale poruchový- střechou zatéká zejména ke konci zimního období.
 • Mnoho zjevných závad zejména klempířských laik nepozná. Pokud investor dílo převzal, pak zhotovitel oprávněně namítá " Vždyť to viděl a zaplacením provedení odsouhlasil.Diskuse o životnosti stavby a prvků

Prvky (konstrukce) dlouhodobé (je jich pět - jedná se o základy, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, střešní nosné konstrukce, schodišťové konstrukce).
Jde o nosné konstrukce stavby, které mají z hlediska technické životnosti zásadní význam, protože při jejich poškození (kdy přestanou plnit svojí funkci) je stavba nefunkční, hrozí její zřícení a případné opravy jsou tak mimořádně náročné, že je kalkulováno zda není efektivnější stavbu odstranit a postavit stavbu novou. Přitom se vychází při úvaze o opotřebení staveb, že tyto konstrukce se během životnosti stavby nemění.

Prvky krátkodobé životnosti jsou potom všechny ostatní, tedy nenosné konstrukce (krytina, podlahy, instalace, omítky, okna, dveře, apod.) Prvky dlouhodobé životnosti mají životnost zpravidla vyšší než 100 roků zatímco prvky krátkodobé životnosti do 100 roků. Průměrná délka životnosti konstrukcí je uvažována za předpokladu správného technického provedení, správného užívání a provádění průběžné údržby. Při opotřebení se uvažuje nejméně jedna výměna za dobu životnosti stavby (viz. databáze cen nemovitostí - věcná hodnota).
Vyhodnocení poruchy znalcem - ukázky z posudků

Znalec porovnává ideál normy, montážního návodu nebo jiného platného předpisu s realitou zjištěnou na díle při místním šetření, které provedl a fotograficky zdokumentoval aniž by do vyhodnocení vkládal vlastní názor - mohl by být mylný.
Znalec přitom uvede způsob obvyklého provedení nebo přímo navrhne jednu z možností odstranění zjištěné poruchy.

Například:

Chybné oplechování komínu
Komín v ploše:
Oplechování komínu je chybné, zcela laické provedení, které porušuje několik platných ČSN. Chybí přídavná drážka, která převádí vodu nad komínem kolem prostupu na plochu střechy - foto 35.
Porušena ČSN 73 1901 přímo v její zásadní logice.
Při navrhování střech platí zásada, že voda na ploše nikde nesmí zatéct pod plochu krytiny. Zde je voda odvedena z horního plechu pod krytinu – vada podstatná – zatéká foto 36.
Řemeslně se komín oplechuje jedním dolním dílem, dvěma bočními díly s přídavnou drážkou, správně ukončenými u tělesa komínu silikonovou drážkou nebo perem pod omítku a vyvedenými vysoko nad prostup. Na tyto boční díly se pak do drážek zasune jeden horní díl. Všechny díly se spojují drážkováním.
Detailně je oplechování komínu rozkresleno ve staré klempířské normě ČSN 73 3610 - 1987. Boční díly jsou chybné, bez přídavných drážek – vada podstatná.
Nad prostupem komínu musí mít krytina od oplechování mezeru alespoň 60mm, aby byla zachována samočisticí schopnost oplechování.

Nedbalé provedení tesařských prací
Střecha je ve štítě založena bez ochranného lemovacího prvku, přímo od vnější krokve. Dřevěné vnější trámoví krovu (krokve a vaznice) je trvale smáčeno odkapem z lemu a nemá předpokládanou životnost jako ostatní vnitřní prvky a dům - foto 2+3+7.
Toto provedení je historicky známé, ale stárnutí nechráněných prvků je nekontrolovatelné. Proto se již dříve (několik století) tato varianta nahradila větším přesahem latí a to tak, aby se z kraje tašek spuštěná svislice pod úhlem 45° krokve nedotkla - foto 8+9. V některých oblastech s dostatkem dřeva nebo břidlice se ochrana prováděla zakrytím štítů. Nosné prvky krovu v interiéru a exteriéru (krokve + vaznice - foto 4+5) nemají stejnou životnost.

Porušena ČSN 73 2810 čl.5.4.2 "Zvýšenou pozornost je nutno věnovat ochraně povrchů, které budou v hotové konstrukci nepřístupné a částí, které budou dlouhodobě nebo střídavě vystaveny zvýšené vlhkosti."
ČSN 73 2810 tímto článkem požaduje, aby všechny nosné prvky v interiéru i exteriéru – zde krokve + vaznice – měly požadovanou životnost. Nosné konstrukce logicky musí mít životnost stejnou nebo vyšší než nesený prvek, což toto provedení nesplňuje – vada podstatná.
Pokud zhotovitel nechce prodloužit střechu, musí zakrýt štítovou krokev jinou konstrukcí, která má stejnou životnost jako dílo. Tím by ale architektonický výraz domu byl zcela potlačen. Dům je dílo, které se obvykle navrhuje s životností 100 let a tuto životnost má mít i řádně položená krytina. Smáčené dřevo na štítě pod nimi tuto životnost nemá - foto 22+24.

Obvyklé vytažení střešních latí přes nosnou vnější krokev je na fotech 20+21 z jiné stavby, kde znalec prováděl opravu - výměnu shnilého okrasného hambalku.

V ostřihu je krov napojen na hřebenové vaznici na tupo s osedláním - foto 19+24.
Je to povolené provedení za předpokladu, že prvky na sebe v celé nosné ploše dosedají. U pohledové části krovu je nedbalost pracovníka zhotovitele viditelná pro každého návštěvníka. Když prvky na sebe v nosných plochách řádně nedosedají, mohou se do sebe bořit od sil, které mají přenést - vada podstatná.
Porušena ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí čl. 5.2.7 "Stykové plochy tesařských spojů musí přesně lícovat a kontaktní plochy spojů na čep, zapuštění apod. musí těsně dosedat."Vyhodnocení v závěru může pak vyznít takto:

Závěr

Dílo není provedeno v souladu s platnými ČSN a montážními systémovými návody výrobce.
Dům je za větrných dešťů trvale znehodnocován zatékáním do budovy.
Dílo je individuální provedení zhotovitele a je trvale poruchové.
Zhotovený nový nosný krov v exteriéru nemá požadovanou životnost.
Zhotovené dílo nesplňuje požadavky výrobce na poskytnutí záruky na materiál.
Zjištěné závady jsou vyhodnoceny v souladu s ČSN, montážními návody a s variantou návrhu na odstranění zjištěných vad.
Dílo je neopravitelné, je nutno jej celé rozebrat a odborně znovu zhotovit.
Pro investora se jedná o vady skryté, které se projevily až po zabudování materiálů.